logo-mini

Všeobecné podmínky pro pobyty

Všeobecné podmínky pro pobyty

1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Vzájemný smluvní vztah mezi účastníkem pobytu (dále jen klient) a majitelem chalupy Štěpánem Mikou (dále jen pronajímatel) se řídí ustanovením občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Smluvní vztah vzniká na základě závazné písemné objednávky pobytu, kterou pronajímatel potvrdí emailem. Obdržením potvrzené objednávky klient souhlasí s tím, že je seznámen se základními informacemi v prezentaci na www.chataslapy,cz a se všeobecnými a stornovacími podmínkami. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob zodpovídá klient.

2.SEZÓNY A DÉLKA POBYTU
Sezóny jsou rozděleny na hlavní sezónu (01.07.2023–02.09.2023), vedlejší sezónu (20.05.2023-01.07.2023 a 02.09.23-16.09.23) a mimo sezónu (07.01.2023-20.05.2023 a 16.9.2023-23.12.2023). Délka pobytu se uskutečňuje většinou v týdenních turnusech, mimo sezónní pobyty můžou být i víkendové, nebo zkrácené, dle konkrétní domluvy s pronajímatelem. Převzetí objektu je v den nástupu pobytu mezi 14 a 16 hod. Ukončení pobytu je poslední den pronájmu do 10 hodin (pokud není dohodnuto jinak).

3. OBJEDNÁNÍ POBYTU A POTVRZENÍ REZERVACE
Pobyt lze objednat telefonicky, nebo emailem. Klient je povinen při objednání nahlásit termín, přesný počet osob a dětí, popř. další specifikace ke konkrétnímu pobytu. Pokud je poptávaný termín volný, potvrdí pronajimatel emailem, nebo telefonicky závaznou objednávku. Rezervace termínu se stává platnou zasláním zálohy na bankovní účet pronajimatele.

4. CENY SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA
a) Ceny uvedené v nabídce na webu zahrnují ubytování, spotřebu elektrické energie (max. 100kWh) a vody, povlečení a využívání soukromého mola, kde je možné v případě zájmu i ukotvit loď.

b) Cena nezahrnuje rekreační poplatek obci ve výši 10 Kč/os./den vztahující se k osobám ve věku 18-70 let, který je hrazen při nástupu pobytu. Cena dále nezahrnuje poplatek za úklid ve výši 750 Kč.

c) Dále majitel při nástupu pobytu vybírá kauci ve výši 2.500 Kč kterou při ukončení pobytu vrací v plné výši, pokud nedošlo k poškození majetku.

d) Úhradu objednaného pobytu provádí klient formou 50% zálohy z celkové ceny, splatné na účet pronajímatele po závazném objednání termínu. Zbylých 50% ceny pobytu uhradí klient na účet pronajimatele do 30 dnů před nástupem pobytu. Rekreační poplatek a kauce se hradí v hotovosti na místě při nástupu. Pokud klient neuhradí doplatek za pobyt do termínu data splatnosti, bude se brát rezervace za stornovanou dle odstavce 7. stornovací podmínky.

5. POVINNOSTI KLIENTA
Klient je povinen včas uhradit dohodnuté zálohy. Dodržet sjednané podmínky pobytu (objednaný počet osob) a v případě jakékoliv změny ihned informovat pronajímatele. V případě porušení dohodnutých podmínek má pronajímatel právo okamžitě bez náhrady pobyt ukončit. Dále je klient povinen důkladně se seznámit se stavem objektu při nástupu. Na dodatečné reklamace nebude brán zřetel (s výjimkou vad skrytých). Chránit pronajatý prostor před poškozením, zcizením a dodržovat pokyny pronajímatele. Objekt odevzdat ve stejném stavu v jakém ho převzal. Pokud tak neučiní, má pronajímatel právo na přiměřenou srážku z vratné kauce. Pobytu se může zúčastnit maximálně 9 osob, z nichž alespoň jedna musí být starší 18 let. Pobyt se zvířetem pronajímatel neumožňuje. Objekt je striktně nekuřácký.

6. PRÁVA KLIENTA
Klient má právo kdykoliv od rezervace odstoupit a to výhradně písemnou formou. Zrušení smluvního vztahu nastává okamžikem doručení tohoto dokladu pronajímateli. V platnost vstupují níže uvedené stornovací podmínky. Stornovací podmínky se neúčtují pokud si za sebe klient zajistí náhradu. Při vážném porušení ubytovacích podmínek ze strany pronajímatele má klient právo po ukončení pobytu požadovat slevu. Za technický i hygienický stav vždy odpovídá pronajímatel.

7. STORNOVACÍ PODMÍNKY
Při zrušení objednaného pobytu má pronajímatel právo účtovat následující stornopoplatky:

Do 60 dnů před nástupem 20% z celkové částky za ubytování
59–31 dnů před nástupem 30% z celkové částky za ubytování
30–15 dnů před nástupem 50% z celkové částky za ubytování
14–8 dnů před nástupem 80% z celkové částky za ubytování
7–0 dnů do nástupu 100% z celkové částky za ubytování

8. REKLAMACE
Klient má právo na reklamaci, pokud nebyly objednané služby poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě, v jakých jsou uvedeny v prezentaci na webu. Klient je povinen ihned po zjištění závady nebo nedostatku nahlásit tento stav pronajímateli, aby mohla být náprava učiněna přímo na místě.

9. POJIŠTĚNÍ
Chata i její vybavení jsou pojištěny pouze na odpovědnost pronajímatele za jím způsobené škody a živelní pohromy, nikoliv proti škodám na majetku klienta, ani škodám způsobeným klientem. Pronajimatel doporučuje klientovi uzavřít veškeré potřebné pojištění. Pronajimatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a za odcizení věcí osobní potřeby klienta. O vhodnosti pobytu malých dětí v jednotlivých částech rekreačního objektu rozhoduje klient sám.

10. ZÁVĚRČNÁ USTANOVENÍ
a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 12.3.2013 a jsou závazné jak pro klienta, tak pro pronajímatele.

b) Klient potvrzuje, že byl se zněním Všeobecných podmínek pro pobyty seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi, což stvrzuje zasláním objednávky.

c) Zasláním objednávky klient uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pronajímatelem. Pronajímatel se zavazuje k použití těchto dat pouze k účelům týkajících se objednávky klienta.